Pages

અમારી સાથે જોડાવા માટે

Search This Website

Monday, November 30, 2020

Adhyapak Sahayak Bharti 2020 rascheguj.in

 Adhyapak Sahayak Bharti 2020 rascheguj.in


 • અધ્યાપક સહાયક ભરતી 2020 rascheguj.in
 • www.rascheguj.in declared Adhyapak sahayak bharti today for year 2020
 • TOTAL POST FOR Adhyapak sahayak bharti:: 780

Commissionerate of Higher Education Recruitment 2020 | Adhyapak Sahayak Bharti 2020 | Rascheguj Adhyapak Sahayak | Commissionerate of Higher Education, Gujarat published Latest Recruitment official notification for the post of Assistant Professor “Adhyapak Sahayak” in Various Faculty like Arts, Commerce, Science, Home Science, Rural Studies, Physical Education, Education, Law, Performing Arts at given below details. Pls Stay with us tet htat tat guru our website for more updates.Adhyapak Sahayak Bharti 2020: Recruitment advertisement for the posts related to Non-Government Aided College College has been distributed by Professor Sahayak Bharti. Additional details of rascheguj.in Adhyapak Sahayak Bharti 2020 such as age limit, instructional capacity, determination process, application charge and how to apply online are given below the interface.Important Date for Apply online::

start date for Apply online:: 1-12-2020

Last Date for apply online:: 21-12-2020


Higher Education Commissioner, Gujarat has published an advertisement for the following posts. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts: Assistant Professor (Assistant Professor) (Arts, Commerce, Science, Home Science, Rural Studies, Physical Education, Education, Law, Art Exhibition)


Number of posts: 780

Educational Qualification: Please read the official instruction for educational qualification details.

How to apply: Interested candidates can apply online through the official website.

Important Link:::

Detail advertisement for adhyapak sahayak bharti

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો pdf 

 APPLY ONLINERead More »

Home Lerning Daily Video std 1 to 12 watch Home Learning Online

 Home Lerning Daily Video std 1 to 12 watch Home Learning Online

 • Date :: 1 December 2020
 • std 1 to 12

The biggest advantage of a web course is that your classroom and instructor (theoretically) are available 24 hours each day , seven days every week . Your only excuse for missing class isn't getting online! Otherwise, everything is out there to you. you'll get announcements, access notes, review assignments, take practice quizzes, discuss questions, chat with fellow students and study any time you would like . aside from certain due dates, you create your own schedule for completing the wants of the course.


You can study any time you would like . you'll study with whomever you would like . you'll study wearing anything you would like (or nothing if you prefer!) Online courses offer you the pliability to spend time with work, family, friends, significant others or the other activity you wish . you continue to need to complete the work (and this flexibility are often your downfall; see disadvantages) except for many of us , with continually changing work schedules or people that make frequent business trips, parents with young children , students caring for others or whose health prevents them from making it to campus on a daily basis, students whose friends or boyfriend/girlfriend drop by unexpectedly, or for those days when the surf and/or snow is wicked, this method in fact delivery cannot be beat.


Online students often find that their family, friends and/or boy-girl-friends become involved within the course. Oftentimes, a student will study thereupon special someone present. Children may take an interest within the online environment. Parents may look over the shoulder of a web student while they're surfing across the online . In short, everyone within the household gets involved in learning. Having the support of your family and friends causes you to more likely to succeed.


Because you've got an immediate pipeline to the trainer via e-mail, you'll get your questions answered directly. Many students aren't comfortable asking questions in school for fear of feeling stupid. the web (hopefully) eliminates that fear (as long as you are feeling comfortable with the instructor). repeatedly you think that of an issue after class or while you're studying. Rather that trying to recollect to ask it or forgetting it, you'll send an e-mail to the trainer . Your opportunity to find out is enhanced.


When you complete this course, you'll be ready to include e-mail and web browsing as technical skills on your resume. that provides you a particular advantage over someone who doesn't have these skills. Learning the way to get information via the web exposes a world of possibilities for your personal and business life . you'll find jobs online, get college applications online, make travel plans online, get dealer costs for cars online, comparison shop online, access great works of art and literature online, meet people from round the world online, follow sports and films online, and so on. the chances are practically endless.


About 56 per cent of youngsters were found to possess no access to smartphones which have emerged as essential tools for online learning during the coronavirus-induced lockdown, consistent with a replacement study that surveyed 42,831 students at various school levels.
The study ‘Scenario amidst COVID 19 - Onground Situations and Possible Solutions’ was conducted by child rights NGO Smile Foundation with an aim of analysing the access to technology.

IMPORTANT LINK TO WATCH TODAY HOME LEARNING VIDEO::  

STD 3  MATHS  VIDEO

STD 4   MATHS VIDEO

STD 5   HINDI  VIDEO

STD-6   GUJARATI VIDEO

STD-7 GUJARATI VIDEO

STD-8  GUJARATI VIDEO 

STD-9  SCIENCE VIDEO

STD-12 CHEMESTRY VIDEO

The findings of the study showed that 43.99 per cent of surveyed children have access to smartphones and another 43.99 per cent of scholars have access to basic phones while 12.02 per cent don't have access to either smartphones or basic phones.

A total of 56.01 per cent children were found to possess no access to smartphones, the study said.

“Concerning television, it had been noted that while 68.99 per cent have access to TV, a serious chunk of 31.01 per cent doesn't . Hence suggesting that using smartphone interventions for enhancing learning outcomes isn't the sole solution,” it said.

Read More »

Sunday, November 29, 2020

CRC EXAM QUESTION PAPER 29 NOVEMBOR 2020

 CRC EXAM QUESTION PAPER 29 NOVEMBOR 2020


સી આર સી પરીક્ષા પ્રશ્ન પેપર 29-11-2020

on the above subject, states that OMR based written examination has been organized on 29/11/2020 (Sunday) to fill the vacancies of BRC / URC and CRC Co.O.  City, Rajkot, Surat, Mehsana, Kutch) Date and Time of Examination: 29/11/2020 (Sunday) 11.00 am to 01.00 am and BRC from 02:00 pm to 04:00 pm 


પ્રશ્ન પેપર pdf અહિથી ડાઉનલોડ કરો

Read More »

Saturday, November 28, 2020

Nishtha Training Aheval Module 18 Download word file

             

 Nishtha Training Aheval Module 18 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 18 :: POCSO અઘિનિયમ – ૨૦૧૨

In this module, teachers are child, child rights, child sexual abuse and its indicators. The Protection of Children Against Sexual Offenses Act 2017 and an understanding of the role of teachers and schools in protecting children is the main objective of this module.
Rs. 2 line of subject matter: -
In order to achieve the above objectives, the outline of the subject matter is given.

Introduction to Training: -
1 Children-1098 Introduction to the Service: -
Children-1098 has been introduced across the country as a parent organization of service placement, management and supervision.
Understanding of Child and Child Rights: -
1. Child and child rights
. Activity-1: - Rights and requirements
. UNCRC and Child Rights: -
The above points have been beautifully elaborated.

Understanding of child labor: -
1. Understanding Child Abuse:
. Types of child abuse
. Activity-2 Give feedback
. Activity-2 Let us understand this
. Identification and indicators of child sexual abuse victims
. Do the activity-2 yourself
. Legal framework
It was beautifully presented by different activities by covering the above 1 to 3 points and presenting it in depth.


IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 18 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

The Protection of Children Against Sexual Offenses Act 2018 and the role of schools in its prevention and response: -
1. The role of schools in the prevention and response of Pokso Act-2018 and CSA
. POCSO ACT - Key Features of 2012
. Offenses and punishments specified under POCSO ACT - 2012
. Recent improvements
. Activity-2 Respond
. Reporting
. Do the activity-2 yourself
Based on the above points, the role of the teacher in protecting children against sexual offenses, their prevention and response has been deeply understood.
Summary: -
 All the above points are briefly summarized by the banyan tree.
Portfolio Activity: -
POCSO ACT - 2012 Concept, Dakar, Prevention and Protection Response Suggested
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 17 Download word file

            

 Nishtha Training Aheval Module 17 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 17 :: કોવિડ-૧૯ ના ૫રીપ્રેક્ષમાં શાળા શિક્ષણમાં ૫ડકારો

Description of Kovid-12 The main purpose of the study is to ensure the health and well-being of the other workers of the school, to promote various activities and education, to increase the use of advanced evaluation, to improve mental well-being.
Rs. 2 line of subject matter: -
In order to achieve the above objectives, the outline of the subject matter is given.

Introduction to Training: -
1 INTRODUCTION VIDEO: - Understanding the dangers in school education
Activity 1: - Precautions during an epidemic
What are the requirements for school education in the context of Kovid-12? : -
1. Activity-2: - Prevention is much better.
. Ensure safe schools.
. Give feedback
. Activity-2 Share your thoughts

The various activities mentioned above were a beautiful presentation of what we can do for the various challenges for school education in the context of COVID-12.
How to overcome the barriers for school education and ensure a safe school environment: -
1. 5 lashes of school education
. Assurance of safety in schools
. Activity-2 Test your understanding
Based on the above points, the understanding of ensuring a safe school environment has been deepened through video and text to address the challenges of school education and activities.
Eliminate learning disabilities. : -
- Explore automation techniques: -
There are descriptions and suggestions of self-management techniques to overcome obstacles in learning.IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 17 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

Making the study enjoyable: -
1. Enjoyable study: - An example
2. Do Activity-2 yourself.
Summary: -
 All the above points are briefly summarized by the banyan tree.
Portfolio Activity: -
Covid-12: In the perspective, it is suggested to describe the activities in school education through activity or planning.
Additional sources: -
Different weblinks have been provided for various information on the above topic.
Quiz: - Here is a quiz of 50 questions based on this subject, the mothers of which
   Giving sensible answers.
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 16 Download word file

           

 Nishtha Training Aheval Module 16 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 16 :: પૂર્વ વ્યાવસાયિક શિક્ષણ

Introduction to Vocational Education and Training: -
1 Explanation of Vocational Education Training: -
The concept of vocational education
ૃતિ Activity-II Response: -
. Supplementary reading activity: - Historical point of view of work based education
All the above issues are presented in depth.
Work Experience Program: -
1. Work Experience Program
. Vocational education within the entire education
. Pre-vocational education from Gho 6 to 8
. Sample Rs
. The benefits of pre-vocational education
. Activity-2 Test your understanding
. Activity-2 Test your understanding
. Activity-2 To explore the role of various organizations in skill development.
. Activity-2 Share your thoughts
The above-mentioned content has been beautifully covered by different activities.


IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 16 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

Pre-Vocational Education Activity: -
1. Sample activities for pre-vocational education
. Example of pre-vocational education Activity Rs
Sample activities and exemplary activities are provided by the above-mentioned activities.
Summary: -
 All the above points are briefly summarized by the banyan tree.
Portfolio Activity: -
Lesson planning activity is provided by integrating the subject or theme of the pre-professional skills of the chosen theme or subject.
Quiz: - Here is a quiz of 50 questions based on this subject, the mothers of which
Giving sensible answers
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 15 Download word file

          

 Nishtha Training Aheval Module 15 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 15 :: પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ

Here Sunita Madam gave an understanding in English through video and text
Activity-1: - Contemplation about your childhood We noticed a pleasant and a sad event in our childhood days and in the early years we presented stories and rhymes and gave feedback in the blog.
Study Environment Study Center in Pre-Primary Program Areas of Pedagogy and Development
By giving Padma Madam an understanding in English language through video as well as text. Study environment in pre-primary program. Study center should be constructed to make the study environment beautiful in pre-primary program. Here is an understanding of various corners. How to learn pre-primary education?
Children learn in different ways. In this regard, three components need to be considered: communication, interaction, pedagogy environment.

Activity 2 Areas of Development: -
 11 research activities were given in the research of development areas.
Areas of development
Physical development Social lyrical development Creative development Art Expression Language development.
A sample of a one-day schedule from pre-primary
 Here is a sample to give insight

Activity-2
 Try it yourself. Interact with children and observe two types of activity. Plan another weekly program.
Early literacy
 Numerology and Linguistic Development: - Understanding the subject through video and text Madam Romila explained the games of linguistic development in English language.
Plan for early literacy experiences and activities
 Early literacy experience and an understanding of what activities are planned.

IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 15 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

Activity - 2 Try it yourself
 At least ten language development and numerical development sports stories and creative activities were provided for the children
Evaluation in pre-primary education: -
Understanding the purpose of assessment and evaluating the children All given an easy transaction in the primary school: -
Involvement of parents and community and developing connection: - Understanding of this subject through video and tax Madam Ritu gave understanding in English language.
Summary: - What is pre-primary education? Given as a chart to understand why this is how.
Additional resources: - References and weblinks are provided
Quiz: - At the end there is a quiz of 10 questions to which the mothers gave sensible answers
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 14 Download word file

         

 Nishtha Training Aheval Module 14 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 14 :: શાળા શિક્ષણમાં પહેલIntroductory video about this as well as text to Madam Anjana in English
An integrated plan for school education as a whole
Mr. Jitendra Kumar has given an understanding of this subject in English language through video as well as text.

Components of the plan
The components of the plan are as follows
Activity is a component of education as a whole
The following is a list of components of the entire Shiksha Abhiyan
Pre-primary education
Here's how to start pre-primary education and for whom
Library and games
Grants are provided in schools for the library and sports are very necessary for children
Joint school grant
It was understood that the amount of grant is given to each school keeping in view the number of children
Inclusive education and girls education
Understanding that children with special needs get annual rupee direct benefit as well as Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme for girls education.


IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 14 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

Exploring the three types of activities to provide an understanding of the issues of transportation and guard facilities and free uniforms textbook Explore the entire education web portal of your States and Union Territories The activity of ensuring school safety and security Awareness about school safety and security in case of an epidemic Four schemes covid 19 Considering the situation of the epidemic, students were given an activity to create a plan aimed at the parents to take good care of their feelings during the epidemic The best efforts of the states as well as the Union Territories. Understanding Video and Text Sharad Saheb gave an insight into the great impact of his efforts in English Plan Establishment Nutrition and Garden Establishment Dating Meals Conversation with Ministry of Health and Family Welfare Cooking Competition etc. Approaches of approaches Tara Amo Dual in English Language Explained Portfolio This Activity The main challenges prevailing in the previous implementation and the question of its possible solution At the end of this module, a quiz of ten questions has been given which we have answered with understanding. Congratulations have been sent at the end of the congratulatory module and also a certificate has been given through the initiation portal. Sports Combined School Grant Inclusive Education Education An overview of school safety is given which we will understand in a good way. I will implement it in good letter. We also got an understanding of the society and its new wigs by giving feedback. Thus the whole module and take this module will be very useful in school education and administration.
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 13 Download word file

        

 Nishtha Training Aheval Module 13 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 13 :: શાળા નેતૃત્વ
An overview of the module
After completing this module, teachers and head teachers gain an understanding of what they are capable of doing
The role of content
The role will explain the outline of the content
Introduction

Concept and application
Give an understanding of this subject in English to Sunita Madam given in the video
Key areas of school leadership development
Transformation into Gold Development Study Teaching Process New Phase Leadership Partnership Leadership Importance for School Administration
School leadership in emergency situations
An understanding of this was given in English by Madam Smita malik through a video on how to develop leadership skills that will help you become effective and competent for leadership in school.
The concept of a school friend
Gain an understanding of the important aspects of self and motivation of this concept
Leadership level feature
If you want to be an effective leader then where are the basic corners of which some of the qualities are given here then there is the activity of responding in the blogIMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 13 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

Definition of leadership
The definition of leadership is nicely explained
The importance of school leadership in the context of student learning
After teacher quality, school leadership is another important factor that affects students' learning. Research on student learning suggests school leadership on student learning after studying.
School leadership and student learning
As a school teacher leader you have implemented this understanding of the influence of school leadership on student learning in your school
Academic leadership for student learning improvement
Understanding this, Sunita Madam discussed the educational leadership in English through video
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 12 Download word file

        

 Nishtha Training Aheval Module 12 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 12 :: વિજ્ઞાનનુંપદ્ધતિ શાસ્ત્ર
Module Overview: -
Purpose: - After reading the module, the points are given so that the teachers get a basic understanding
Outline of the subject: -
Here is a brief outline of about in the module
Introduction to Science Education: -
What is science? An understanding about this was given through both video and text. Professor Sunita Madam gave an understanding about what science is in Gujarati language through a seven minute video.
Activity 1: - Learning of observation skills and science: -
Students were asked to respond in yoga thinking about how observation skills can be helpful in teaching science.

The study script to achieve the study conclusion: -
Teaching-teaching process in science: -
For this, an explanation was given through video as well as text. Dr. RR Saheb gave an understanding in Gujarati language through a 2 minute 3 second video and then also came in writing to give an understanding about the principles of science.
Activity-2 Test your understanding: -
Here are five questions asked to test the trainee's understanding to which we give sensible answers
Indicative teaching process and study findings in science: -
Here is a list for the educational process which is to provide guidance to the teacher to create a learning situation for the student.

Additional reading: -
In order to understand this, the proposed teaching process in Std. 6, 7 and 8 science subjects has been grasped by classifying the study conclusions and study points.
Activity ૩ Contemplation: - The activity of giving feedback in the blog was done by thinking about what kind of concept can be given to the group of scholars as a project work.
Activity-2 Test your understanding: -
To test our understanding, we were given the task of classifying a substance that produces a clang and a substance that does not produce a clang, in which seven questions were asked and answered intelligently.

Conductivity of matter - Demonstration: -
An understanding of this was given through video and text. A 2 minute 56 second video was shown in which Dr. A.K. Mr. Sharma gave an understanding of the properties of metal in Gujarati language which was explained. This subject was also explained through text.


IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 12 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
Activity-2 Find the resource: -
Here is a link to do resource search activity which can be done by students through the link.
How is noise produced? : -
Information on this subject was provided in Gujarati language through video and tax.
Activity 6 Learn Science at Home: -
Give the children an activity so they can find out for themselves why they can't come to school.
Explore around to know the characteristics of plants: -
For this, through a 3 minute and 15 second video, Madam gave an insight into the characteristics of plants. The same subject matter was also given beautifully by Tax.
Activity 2: -
To understand this, students should be encouraged to identify plants and conserve nature.
Read More »

Nishtha Training Aheval Module 11 Download word file

       

 Nishtha Training Aheval Module 11 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 11 :: ભાષાઓનું ૫ઘ્ઘતિશાસ્ત્ર
Module Overview: -
Objectives of the study The purpose of the study is to make the language learning module useful for helping state resource groups as well as master trainers.
Outline of the module: - Here is a brief outline of various points to get an understanding of this module.
Introduction: -
Language pedagogy: - Introduction of this module was given by video as well as 2 minutes and 2 seconds video was shown in English language.

How do children learn languages? : -
 An understanding of how children learn languages ​​was given as to what to consider as a language teacher
Contemplate Activity-1 -:
 Feel free to comment on what you think about multilingualism as a teacher and use it as a resource and strategy.
Language Study: - Language Study Parameters and Transcript: -
For the understanding of language study, Professor Kirti Kapoor gave an understanding of 12 minutes and 12 seconds. The understanding of this subject was also given by Tax.
Language Learning Conditions in India: -
The understanding of this is multilingual and the whole language of the curriculum is understood through this issue
Language and connection: -
This was taught through video and transcript. Prof. R. Meghnath explained about language and connection in English through a 15 minute and 15 second video and then it was also explained in writing.


IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 11 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો
Activities Plan two activities: -
Bandra Bhai Nu Ghar Std.
Objectives of language study and study outcomes: -
Activity  Analysis of Language Learning Objectives: -
For more information about the purpose of language study you are instructed to click on that objective and the objectives are given.
Study Outcomes Primary and Upper Primary Level: -
The web slides provided here are for Gujarati, Hindi, English and Sanskrit language study results.
Language Study as First, Second and Third Language: -
Here we are given a good understanding of the language chapter as the first, second and third languages
Activity-2 Self Contemplation: -

The teacher has to think for himself about the teaching-learning and a few questions were given 

Read More »

Nishtha Training Aheval Module 10 Download word file

      

 Nishtha Training Aheval Module 10 Download word file

National initative for school Head’s and Teacher’s holistic advancement

મોડયુલ 10 ::સામાજીક વિજ્ઞાનનું ૫ઘ્ઘતિશાસ્ત્ર
Social Science: -
Observation: - Video and Tax A 5 minute video was seen to understand the preface of this subject. Pro. Madam Gauri Srivastava explained in English and also in writing.
Study of Education ૫ Result and Obtained  Result: -
Reference reading: -
2nd Primary Stage 5th Social Science Study Conclusions: -
Geography: -

What is geography? : -
 Understanding the subject of video and transcript geography by 2 minutes and 2 seconds video by Prof. Arna Pandey Madam gave in English language and the understanding of 5th geography was also given in writing.
To teach latitude and longitude by geography spheres: -
In order to teach latitude and longitude by geography spheres, the video was explained by Madam in English for 5 minutes and 30 seconds, then it was also taught in writing.
Activities related to the globe: -
The latitude and longitude topics of Gho 5 were discussed and the result activities were done. Emphasis has been laid on child-centered activities to understand this subject. Continuously evaluated by activities.

Activity-1: -
Planning: - 3 activities were organized here to give an understanding of School Bhuvan NCERT.
Activity - 2: -
Evaluation: - Here is the information given by giving the picture of the sphere of geography and 5 and 6 in total 12 questions were asked in this activity.
History: -


IMPORTANT LINK ::

મોડ્યુલ 10 વર્ડ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

What is history? : -
Pro. Madam gave information about the subject of history in English language through a 5 minute 2 second video and then the subject of history was understood in writing.
Sources (Demonstration): -
Madame gave an understanding of the sources through a 5 minute 30 second video in English and later got 5 pieces of information in writing.
Activity-2 (Response): -
What kind of resources would you assimilate to fully understand a particular period of time in history? This activity was intended to be a response to a blog.
Activity-2 (Manuscripts): -
Various manuscripts written here in English A total of 21 questions were asked here and activities were conducted on the manuscripts.
Read More »

TAT bharti Shixan sahayak Govt Higher Secondary school wise vacant seats for Waiting candidates

 TAT  bharti Shixan sahayak Govt Higher Secondary  school wise vacant seats for Waiting candidates

gserc.in official website for TAT Bharti shixan sahayak Bharti Declared TAT Merit List & Shixan sahayak merit List for TAT Bharti 2019.
Candidate can Download their Merit List pdf from below link. you can found subjectwise merit list pdf.

Protect against viruses & other types of malware with Avast Mobile Security, the world’s most trusted free antivirus app for Android.
Protect your privacy by receiving alerts when spyware or adware-infected apps are downloaded onto your device. Secure your device against phishing attacks from emails, phone calls, infected websites, or SMS messages. Turn on the VPN to keep your online browsing private and safe, as well as to access your favorite paid streaming services when traveling abroad.

TAT Bharti For TAT Exam pass candidate is coming soon in few days by education department of Gujarat.

Education Department Of gujarat Goind To Declared TAT bharti At gserc.in  All TAT Pass Candidate  Waiting For TAT Bharti at gserc.in . In nearest future TAT Bharti will Official Declared in all News papers and official website gserc.in    Declared Teachers Recruitment  As Follo:

Analysis Of  TAT Shixan Sahayak Bharti 2020 Vacancies:: 

TAT Bharti 2019  government Secondary School Vacancies:: 


 • TAT bharti For English Subject :: 408 posts
 • TAT bharti For Gujarati Subject:: 64 posts
 • TAT bharti For Hindi Subject:: 19 posts
 • TAT bharti For Maths Science Subject:: 484 posts
 • TAT bharti For PT Teacher ::  6  posts
 • TAT bharti For Sanskrit Subject::  10  posts
 • TAT bharti For Social science TEacher:: 377 posts


Read More »

TAT bharti Shixan sahayak Govt Higher Secondary District wise vacant seats for Waiting candidates

TAT  bharti Shixan sahayak Govt Higher Secondary District wise vacant seats for Waiting candidates

To give online district preference,  for waiting Candidates List

Click on Candidate Website www.gserc.in Apply for Higher Secondary Government Option Click

To be able to.

 In the checkbox that is left open by clicking, the candidate will enter his / her account number, date and time Captcha Code.

You must be logged in to post a comment.

O OTP is received on the registered mobile in the online application form of the joining candidate. Enter the OTP

The names of the districts available for the candidate's category and category-wise candidate are displayed on the screen.

E.g. If the candidate is from Guru Rati Mavarya and he is not in Aoter category then Guru Rati Mavarya

The names of the districts in which the category category is located appear on the screen of the candidate. All this

Candidates have to select the districts and sort them in the order of their choice.

At the time of online district selection, the candidate has to select all the districts available to him.

The choice has to be sorted in order of preference, i.e. if you give 100% district preference then online district

Preferences are submitted. Otherwise your online district choice will not be accepted. Whose candidates

Special note.

 Candidates have to give district preference in their district preference on 03/12/2030 at 9.3 am.

Make changes to the key. Parantuta. On 03/12/2020 at 9.4 am in the morning, the district

The choice is to auto-submit the latest software to him and accordingly your merit.

You will be allotted software online district.

Read More »

TAT bharti Shixan sahayak Govt Higher Secondary State vacant seats for Waiting candidates

 TAT  bharti Shixan sahayak Govt Higher Secondary State vacant seats for Waiting candidates

How to view TAT Bharti Waiting List :

 • fist open gserc.in official website for tat Bhrti Shixan sahayak bharti.
 • then select MERIT tab from menubar
 • also selecct Higher secondary option
 • then Select Waiting List
 • Candidate can view subjectwise waiting List and merit Lis Read More »

Tat bharti Govt Higher secondary waiting list School pasandagi instructions

 Tat bharti Govt Higher secondary waiting list District pasandagi Instructions

Public Nomination Provisions of the Department of Mixing dated 17/11/18 as per the waiting list dated 08/11/
Is published on the website.
સરકારી Government higher in proportion to the number of candidates available in each category, category wise and waiting list.
The weight of the medium is working. Each candidate included in this waiting list will be selected
Details of the categories in which this is done are displayed. All of them are included in the working waiting list
Candidates are informed about this via SMS.
Candidates included in the waiting list have to give their online district preference.
Candidates included in the waiting list from 3.00 pm on 01/12/2020 to 3/12/2020.
You can choose your online district on the website www.gserc.in till 9.00 am.

To give online district preference, for waiting list

 •  Click on Candidate Website www.gserc.in Apply for Higher Secondary Government Option Click
 • To be able to.
 •  In the checkbox that is left open by clicking, the candidate will enter his / her account number, date and time Captcha Code.
 • You must be logged in to post a comment.
 • OTP is received on the registered mobile in the online application form of the joining candidate. Enter the OTP
 • The names of the districts available for the candidate's category and category-wise candidate are displayed on the screen.
 • E.g. If the candidate is from Guru Rati Mavarya and he is not in Aoter category then Guru Rati Mavarya
 • The names of the districts in which the category category is located appear on the screen of the candidate. All this
 • Candidates have to sort the districts of their choice by clicking on the districts.
Read More »

Friday, November 27, 2020

SSA recruitment for Project co ordinator Secondary Education

 SSA recruitment for Project co ordinator Secondary Education

Total Post::: 33

Important Dates; 

 • Online Apply start date:: 03/12/2020 
 • Online Apply Last date: 12/12/2020
Hello friends, welcome all of you to the education job portal of the tethtatguru. Through this post today, I am going to give you all the information about SSA Sarva Shiksha Abhiyan Recruitment 2020, SSA Sarva Shiksha Abhiyan Vacancy 2020, Sarva Shiksha Abhiyan Notification Downlode : TET HTAT GURU . So if you want to get SSA Sarva Shiksha Abhiyan department government job on a good post in the year 2020, then this post today is going to be very important for all of you. In this post, I will give all of you complete information SSA Sarva Shiksha Abhiyan Vacancy 2020, education qualification, salary, application fees and selection process. So you guys will read this post carefully and you will get all the links related SSA Sarva Shiksha Abhiyan Job Vacancy in the last of the post. If you like the SSA Sarva Shiksha Abhiyan Recruitment 2020 Job opportunity, then definitely share it with your friendsImportant Link:: 

SSA OFFICIAL SITE
apply Online for SSA Recruitment


 • On-line applications are invited from candidates with suitable qualifications and sufficient experience to prepare a selection list for the said post at the district level (1 per district) in the entire state of Gujarat. 
 • The age limit of the candidate for the above post will be up to 30 years on the last date of online application. 
 • The candidate has to go to the online application site http://www.ssagujarat.org and click on Recruitment. Before applying, the candidate should read the instructions / guidelines regarding the required qualifications, age limit, experience, type of appointment and remuneration for the above posts to be posted on the website. No application will be accepted by face post or courier at State Project Office and District Project Office. 
 • In addition, such applications will not be considered valid. The candidate should be present in person along with the print of the online application whenever he is called for verification of the certificates along with one xerox copy of the required certificates, passport size photographs as well as the original certificates for verification. 

Read More »

Pradipsinh Jadeja said police permission was not required for the wedding

 

 Pradipsinh Jadeja said police permission was not required for the wedding

State Home Minister Pradipsinh Jadeja, addressing a press conference, said that in the case of wedding reception, approval has already been given within the limit of 100 persons. Horses or bandbajas are banned. From now on, there is no need to get approval from any police station for marriage. The rules that are guided to stop the transition of corona should be strictly followed. Adherence to the mask Social Distance is required.


The Gujarat government was slammed by the Supreme Court over wedding ceremonies. Weddings have since been restricted once again by the government. Withdrew the 200-person waiver. Families are now in trouble after giving connotations to the invitees as per the previous guideline for the wedding. Regarding this, Pradipsinh Jadeja clarified that in case of wedding reception or other celebrations in the state, not more than 50 per cent but not more than 100 per cent has been given in open or closed places.Horses and band baja are banned. Some people inquire whether police permission is required or not. Explaining this, he said that applicants for marriage or any other occasion do not need permission at the police station. Guidelines are given to prevent corona infection.


Night curfew has been imposed in the cities of the state. Earlier, it was said that no such wedding would be held where night curfew was in force. Sanitizer and mask are required during the occasion.Meanwhile, he said that the incident in Rajkot has become a tragic incident at the Uday Sivananda Ashram Administrative Hospital. Receiving the information on the same night, the Chief Minister was immediately in touch with the Municipal Commissioner, Collector and Chief Secretary. Necessary instructions have been given to Rakesh Additional Chief Secretary. Police are also investigating the incident and a SIT has been formed in place of the Deputy Commissioner.

ZEE NEWS REPORT અહિંથી વાંચો

ABP ASMITA અહિંથી વાંચો

The report has also been taken up by the Electrical Inspector and also investigated by the FSL. It is a very sad event that the state government will not let anyone die in an accident or fire anywhere. This matter has been taken seriously at the Chief Minister level. All the information sought from the state government will be given to the Supreme Court.

Read More »

Wednesday, November 25, 2020

Home Lerning Daily Video std 1 to 12

 Home Lerning Daily Video std 1 to 12

 • Date :: 28 Novembor 2020
 • std 3 to 12

When the initial cases of COVID-19 were documented within the Indian subcontinent in late January, few could have anticipated its impending course and impact on every aspect of human life over the subsequent months. Yet here we are quite five months later, and our world has been transformed dramatically. Everything from board meetings to grocery shopping are now being conducted online via laptops or smartphones, exposing our heavy dependency on stable internet availability like never before.


Considering these massive shifts within the established order , it's clear that technology—especially the Internet—has been central to our evolution and adaptableness within the COVID-19 era. However, it's public knowledge that a tech-driven transformation was underway long before the pandemic hit us.


The COVID-19 Impact: Causing Ripples within the e-Learning Ecosphere

While we've established that the web education sector was rapidly growing even before the COVID-19 pandemic, it's safe to mention that the contagion has accelerated this growth at an unimaginable rate. Through online learning, being physically present in classrooms has given thanks to innovative new methods of education. As students refrain from being physically present within the same room as their teachers and classmates, online education is inevitably the sole way of learning during this age of quarantines and social distancing.


Educational institutes across the planet have closed thanks to the COVID-19 pandemic jeopardizing the tutorial calendars. Most educational institutes have shifted to online learning platforms to stay the tutorial activities going. However, the questions on the preparedness, designing and effectiveness of e-learning remains not clearly understood, particularly for a developing country like India, where the technical constraints like suitability of devices and bandwidth availability poses a significant challenge. during this study, we specialise in understanding Agricultural Student’s perception and preference towards the web learning through a web survey of 307 students. We also explored the student’s preferences for various attributes of online classes, which can be helpful to style effective online learning environment. The results indicated that majority of the respondents (70%) are able to choose online classes to manage the curriculum during this pandemic. Majority of the scholars preferred to use smart phone for online learning. Using content analysis, we found that students prefer recorded classes with quiz at the top of every class to enhance the effectiveness of learning. the scholars opined that flexibility and convenience of online classes makes it attractive option, whereas broadband connectivity issues in rural areas makes it a challenge for college kids to form use of online learning initiatives.


India is facing with pandemic of ‘Coronavirus disease -2019’ (COVID-19). within the absence of proper medicine and vaccine for the treatment of COVID-19, the govt of India has imposed the country lockdown from 25 March 2020 to avoid chain /community transmission of coronavirus in human. Consequently, the tutorial institutes were also closed during the lockdown period and traditional class room teaching switched to online teaching in India to compensate the tutorial losses.


Aims: this text aims to live the impact of online teaching on education also because the health of the scholars .


The top 100 universities within the country were permitted to start out online courses in May, without the necessity to hunt approval from education regulators. States like Karnataka announced their own policies to form online education accessible.


However, challenges remain. Online education has not only changed how students are learning, but has also significantly altered the methods deployed by teachers and fogeys .
Result: consistent with survey, the web teaching was equally important altogether segment of education during the amount of pandemic but about half-hour students aren't satisfied with the delivery of content through online teaching. the scholars below 14 years were getting addicted with mobiles and laptop and consequently they suffers with mental sickness and eyes problem thanks to screen effect.
IMPORTANT LINK TO WATCH TODAY HOME LEARNING VIDEO::  

STD 3  JOYFUL SATURDAY VIDEO

STD 4   JOYFUL SATURDAY VIDEO

STD 5   JOYFUL SATURDAY VIDEO

STD-6   ENGLISH VIDEO

STD-7 MAJEDAR VATO VIDEO

STD-8  ENGLISH VIDEO 

STD-9  SCIENCE VIDEO

STD-12 CHEMESTRY VIDEO

Methodology: the web survey was conducted among the scholars to live the impact of online teaching in their education and health. There are 792 valid responses obtained from the survey.


Conclusion: Online teaching has played an important role during the pandemic but its consequences can't be ignored. the web classes can't be accessed by each student thanks to unavailability of smart phones, laptop and mobiles network to especially poor families and remote areas. This creates the discrimination among the scholars of poor and rich or urban and rural. the scholars below 14 years aren't aware of screen effect and obtain addicted with mobile causes mental and eyes problems. Thus, online teaching can't take the position of traditional class room teaching for while and that we will got to back the normal teaching after pandemic or possible situation and environment.

Read More »

Monday, November 23, 2020

SSA Gandhinagar Recruitment For various post

 SSA Gandhinagar Recruitment For various post

Samagra shixa abhiyan gandhinagar Recruitment for Following posts

On-line applications are invited from candidates with suitable qualifications and sufficient experience to prepare a selection list for the above posts at the district and taluka level in the state of Gujarat under the entire education. Of rank-2 | Only female candidate applications for the post will be considered valid.
The age limit of the candidate for all the above posts will be up to 3 years on the last date of online application.


Important Dates; 


 • Online Apply start date:: 26/11/2020 
 • Online Apply Last date: 05/12/2020

post Name ::: 

 • Madadnish Jilla co ordinator (Teacher Training)  : 4 posts
 • Madadnish Jilla co ordinator ( Girls Education)  : 4 posts
 • Jilla Hisabi Adhikari :: 2 posts
 • Madadnish Jilla co ordinator ( MIS)  : 4 posts
 • Block M.I.S. co ordinator:  17 posts
 • Other Post for Samagra shixa abhiyan

Important Link:: 

The candidate has to go to the online application website  www.ssagujarat.org and click on Recruitment. Before applying, the candidate should read the instructions / guidelines regarding the required qualifications, age limit, experience, type of appointment and remuneration for the above posts to be posted on the website. No application will be accepted in person, by post or courier at State Project Office and District Project Office. In addition, such applications will not be considered valid.
The candidate should be present in person for the verification of the certificates, along with a print out of the on-line application along with a photocopy of the required certificates, passport size photographs as well as original certificates for verification. 


Read More »

Home LErning Daily video Novembor month std 1 to 12

Home LErning Daily video Novembor month std 3 to 12

Home Learning Daily Video  date :: 25 Novembor 2020

 Educational institutes across the planet have closed thanks to the COVID-19 pandemic jeopardizing the tutorial calendars. Most educational institutes have shifted to online learning platforms to stay the tutorial activities going. However, the questions on the preparedness, designing and effectiveness of e-learning remains not clearly understood, particularly for a developing country like India, where the technical constraints like suitability of devices and bandwidth availability poses a significant challenge. during this study, we specialise in understanding Agricultural Student’s perception and preference towards the web learning through a web survey of 307 students. We also explored the student’s preferences for various attributes of online classes, which can be helpful to style effective online learning environment. The results indicated that majority of the respondents (70%) are able to choose online classes to manage the curriculum during this pandemic. Majority of the scholars preferred to use smart phone for online learning. Using content analysis, we found that students prefer recorded classes with quiz at the top of every class to enhance the effectiveness of learning. the scholars opined that flexibility and convenience of online classes makes it attractive option, whereas broadband connectivity issues in rural areas makes it a challenge for college kids to form use of online learning initiatives.


If the planet weren’t within the grip of an epidemic , the selection to review online, face to face or something in between would be roughly an equivalent among men and ladies , consistent with recent survey results.


Factoring in COVID-19, however, paints a special picture -- one where women are much less likely than men to settle on to review face to face , and far more likely to select a totally online education option.


This gender divide is one among the foremost striking findings to emerge from a replacement Strada Education Network study published in the week . Since March, Strada has been researching the impact of the pandemic on work and education within the U.S. through weekly or biweekly national surveys.


The latest data release focuses on the worth of online learning, with questions indicating how the general public perceives the effectiveness of online education, whether respondents would recommend online programs to their friends and the way highly they think online credentials are going to be valued by future employers.


Diverse Opinions


The Public Viewpoint: COVID-19 Work and Education survey found that Americans’ perceptions of the standard and value of in-person, online or hybrid education vary widely. the bulk of respondents, 35 percent, felt that online education offered the simplest value for money. But online was viewed because the least effective approach for learning, and therefore the least likely to organize students for fulfillment in their job and career. One in 10 survey respondents said they were likely to enroll in a web education or educational program within the next six months.

Recent graduates of online programs rated the worth of their education above graduates of in-person programs. But most Americans (59 percent) believe that in-person education and training is more highly valued by employers than online training -- a stimulating result, as long as employers wouldn’t necessarily know that a credential was completed online unless disclosed by the work candidate. And in recent years an increasing number of major employers have supported workers in obtaining part-time online degrees with subsidized tuition programs.Preference for online education varied among different demographic groups. People aged 25 to 49 expressed greater enthusiasm for online-only options than people aged 18 to 24, or 50 or older. Black Americans also looked more favorably on online education than Asian, white or Latino respondents, and that they had the foremost confidence in its quality.


“I can easily see how some Black people would like the choice of learning from the comfort of their homes, as against sitting physically in classrooms where they're the sole or among just a couple of students who are Black,” said Shaun Harper, a professor and executive of the University of Southern California Race and Equity Center.

IMPORTANT LINK TO WATCH TODAY HOME LEARNING VIDEO:: 

STD 3  ENVIRONMENT VIDEO

STD 4  ENVIRONMENT VIDEO

STD 5  MATHS VIDEO

STD-6   GUJARATI VIDEO

STD-7 DRAWING & ENGLISH VIDEO

STD-8  MATHS  VIDEO 

STD-10  MATHS VIDEO

STD-12 CHEMESTRY VIDEO

education, which mixes elements of online and in-person education, was a consistently popular option throughout the survey, said Dave Clayton, senior vice chairman of consumer insights at the Strada Education Network. He doesn’t believe respondents were picking hybrid because they couldn’t make a choice between online or face to face . Rather, he thinks respondents chose this feature as they see it as a best-of-both-worlds scenario.


Read More »

Saturday, November 21, 2020

Important information booklet for patient safety after treatment of Covid-19

Important information booklet for patient safety after treatment of Covid-19  Important information booklet for patient safety after treatment of Covid-19.  Specific information and guidance on what to do and what not to do after treatment.  Presented in the public interest by the Life Foundation in collaboration with Sterling Hospital.

  This information booklet is dedicated to the courage and bravery of the winning warriors who overcame the Covid-19 transition.  Friends, after recovering from a corona infection, the person is given some instructions for precautions after being discharged from the hospital.

  We have tried to present these suggestions in a very interesting way through this booklet.  Hopefully this booklet will help you live a healthy life.  In the current situation, it is very important to have foresight and safety at every stage of life.  You will follow the instructions given in this survey booklet and help in raising the life mantra of hope, health, happiness in our society by overcoming the transition to corona.  !!  Congratulations from Life Foundation in collaboration with JS Sterling Hospital!  Congratulations on meeting the Covid-19 transition and achieving re-ing !!

  Home Care Precautions It is not advisable to use public transport to get home from the hospital.  Arrange to stay in a separate room for at least seven days after arriving home.  Care should be taken to prevent recurrence of fever or shortness of breath.  If any such problem is found, contact the hospital immediately.

  Follow the instructions given to you while taking leave from the hospital.  Do not violate social distance.  Don't plan party / meeting etc. Don't go to events like ceremonies.  Introduction to the public interest by the Adlife Foundation in collaboration with Sterling Hospital.  Take good care of your health.  If you notice a problem, contact the hospital or the nearest health unit immediately.  7 days contact any visitor at home.


  Get the Covid 19 booklet in Gujarati 


  

  20 2020 E EDU points.  All rights reserved to us.  Free Every Things Theme by Jago Desai

Read More »

Gujarat Corona update 21 novembor 2020

 Gujarat Corona update 21 novembor 2020


Corona bombs have exploded in Gujarat. For the first time in the state, 1515 cases have been reported in a single day and the situation is still deteriorating. In the last 24 hours, 9 deaths and 1271 patients have recovered and gone home in the state. With this, the total number of cases so far has reached 1 lakh 95 thousand 917. While the death toll has risen to 3846. So far a total of 1 lakh 78 thousand 786 patients have been discharged. There are currently 13285 active cases in the state. Of which 95 are on ventilator and 13190 patients are stable.


Given the worsening situation in Gujarat, the curfew in Ahmedabad is likely to be extended. The government had said on Friday that the next decision would be taken after considering Corona's condition. The government may now extend the curfew as the case escalates. There is also the possibility that the night may impose additional restrictions in addition to the curfew. It includes a relaxation option from 10 a.m. to 7 p.m. In addition, strict rules may apply to the container zone. However, no official announcement has been made by the government yet.


Corona's condition in the state is getting worse day by day. Gradually the Corona figure now crossed 1400. However, now that the Corona is slowly coming under control, the numbers are dwindling and at one point the cases are falling below 1,000. However, Diwali saw a sudden surge in the number of cases. Today 1515 new corona patients were registered in the state. 1271 new patients have recovered and returned home in the state. A total of 1,78,786 patients have recovered so far.
.
The recovery rate of patients in the state has reached 91.26 per cent. The government is also claiming that the number of tests in the state is increasing day by day. A total of 70,388 tests were conducted in the state today. Which is 1028.89 per million per day according to the population of the state. A total of 71,71,44 tests have been conducted in the state so far


Corona has erupted in the state after Diwali. The number of corona infected patients is steadily increasing. The highest number of 1515 new cases of Covid-19 was reported in the last 24 hours. While with the death of 9 more people the total death toll from Corona has reached 3846.


There are currently 13285 active cases in the state, while a total of 178786 people have been discharged. The state currently has 95 patients on ventilator and 13190 people stable. The total number of infected people in the state has reached 1,95,917.

Where and how many deaths


A total of 9 people were found dead in Ahmedabad Corporation, 2 in Surat Corporation, 1 in Gir Somnath-1 and 1 in Rajkot Corporation in the state today.


Where how many reported cases

Ahmedabad Corporation 354 Surat Corporation 211, Vadodara Corporation 125, Rajkot Corporation 89, Banaskantha-55, Gandhinagar Corporation 53, Mehsana 53, Patan-51, Surat-51, Rajkot-48, Vadodara-39, Gandhinagar-36, Kutch-30, 19 cases were reported in Amreli-24, Panchmahal-23, Jamnagar Corporation-21, Jamnagar-20, Kheda-20 and Ahmedabad.


How many patients have recovered today

A total of 1271 patients were cured and 70,388 tests were performed in the state today. With this, 71,71,445 tests have been conducted in the state so far. The recovery rate in the state is 91.26 per cent.

To date, 4,86,806 persons have been quarantined in different districts of the state, out of which 4,86,712 persons are home quarantine and 94 persons have been placed in facility quarantine.

Read More »