Pages

અમારી સાથે જોડાવા માટે

Search This Website

Monday, June 28, 2021

TAT Shixan Sahayak Bharti Government Secondary Waiting List Phase 2 List

 TAT Shixan Sahayak Bharti Granted Higher Secondary  Qualified Waiting List 

Trovit Jobs finds job vacancies in thousands of different websites and shows them to you in one place. That way, you can be sure that you will find your dream job, no matter how hidden it is. Easy, convenient and fast. That’s our promise.


♣FILTERS TO FIND THE PERFECT JOB

Trovit allows you to filter your search results to find the jobs that interest you. You can select your sector, city, publication date, type of contract, working hours, necessary experience, salary and a long list of other criteria.

♥SAVE THE BEST JOB OFFERS IN YOUR BOOKMARKS

Don’t you hate it when you find a vacancy, but somehow you don’t remember where or when was posted? Bookmark any listings you like in the Favourites section. Even if you accidentally delete the app, you will be able to recover your favourite jobs.


♦PERSONALIZED ALERTS, TAILORED SPECIFICALLY FOR YOU

When you close the app, Trovit Jobs keeps working for you. Just create an alert (or several) and we will send you a notification when there’s a new ad that matches your search criteria. We follow thousands of job board websites minute by minute so you don’t have to. You can create as many alerts as you want to, with your ideal position, your favourite companies or the perfect combination of lots of factors.


♠HOW TO FIND YOUR DREAM JOB IN TROVIT JOBS


If you are looking to find a new job, searching on Trovit couldn’t be easier.

1. Type your search criteria and select which kind of vacancy are you looking for.

2. If you want, you can apply filters to that search. You will find the filters in the upper right hand-corner of the screen.

3. Take a good look at all the selected jobs. Don’t forget to save the ones you like the most in Favourites!

4. Create personalized alerts for every search you’re interested in. You’ll be able to activate or deactivate the notifications for each search, at the bottom of each search results page or in the settings section.

5. We will send you alerts when there’s a new ad that matches all the conditions that you selected.


You can check as many listings as you want, absolutely free. It doesn’t matter if you are looking to work from home, a government job, online jobs, security jobs... you will find it at Trovit.


►WHY TROVIT?

You have two options when looking for job offers: you can either try visiting all the websites and services on a daily basis, typing the same search queries over and over, hoping to find the perfect job before anyone else. Or, you can set up search filters in Trovit Jobs, create an alert, and sit back to watch the magic happen. Trovit Jobs is your starting point for an intelligent and extensive search.

ENGLISH SUBJECT WAITING LIST

GUJARATI SUBJECT WAITING LIST

HINDI SUBJECT WAITING LIST

SCIENCE MATHS SUBJECT WAITING LIST

SOCIAL SCIENCE SUBJECT WAITING LIST


ગ્રાન્ટેડ હાયર સેકન્ડરી ક્વોલીફાય WAITING લીસ્ટ

Granted Higher Sec. waiting List અહિંથી જુઓ

BIOLOGY WAITING LIST PDF

CHEMESTRY WAITING LIST PDF

COMMERCE WAITING LIST PDF

GUJARATI WAITING LIST PDF

MATHS WAITING LIST PDF

PHYSICS WAITING LIST PDF

PSYCHOLOGY WAITING LIST PDF

SANSKRIT WAITING LIST PDF

SOCIOLOGY  WAITING LIST PDF

ECONOMICS WAITING LIST PDF

ENGLISH WAITING LIST PDF

Look for job offers listed in 19 different languages and in 46 different countries. Trovit Jobs includes among its sources hundreds of United States based companies and headhunters. Find your dream job in New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas, San Jose, Austin, Jacksonville, San Francisco, Indianapolis, Columbus, Detroit, Washington DC, Seattle, Denver, Memphis, Boston, Nashville, El Paso, Milwaukee, Albuquerque, Tucson, Fresno, Louisville, Sacramento, Long Beach, Kansas City, Mesa, Atlanta, Virgina Beach, Portland, Omaha, Colorado Springs, Miami, Oakland, Minneapolis, tulsa, Cleveland or a long list of other towns and cities.

Read More »

Wednesday, June 23, 2021

Career Guidance Book in Gujarati , Download karkirdi margadarshan Book pdf

Career Guidance Book in Gujarati , Download karkirdi margadarshan Book pdf


What to do after 10th? Career Options after SSC

Have you just completed your 10th standard (SSC)? You may be confused about deciding a right career path. You might have many questions in mind like What should I do after 10th? , Which stream should I select? Science , Commerce or Arts?, Which is a better field? Selecting the right course after class X is very important as this will have an important impact on what will you become in future.

What Afer SSC  Science or Commerce or Arts?

A good option after 10th is studying +2 or HSC. It can help to secure a strong foundation for further studies like graduation and post graduation. The selection of the streams for 11th and 12th standard (HSC) depends upon the students aptitude but the most important factor is one’s interest in the subject and the purpose for selecting the course.
Whether to choose science, commerce or arts stream is the most difficult thing to decide for students. Lets make it simple. Choose a field in which you have passion. Remember, no field is better or superior than other. It just depends on what you like to do.

If you select Science stream, you have further 3 more options for selecting the subjects. You can select Maths or Biology from the optional subject. Some students opt for both Mathematics and Science subjects. If you want to become engineer then select Maths and if you want to go in medical field then select Biology.


Diploma

Instead of going for HSC (10 +2 years), you can opt for Diploma engineering after standard 10. Some fields that you can select in diploma are Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Electronics and Communication, Computer technology, Information technology, Information & Control Engineering, Power Engineering, Mechatronics, Hotel Management and Cattering technology, Plastic engineering, Fabrication Technology, Chemical Engineering, Printing Technology, Ceramic Technology, Architecture Assistant-ship, Automobile Engineering, Metallurgy, Textile Manufacturing, Textile Processing, Mining Engineering etc. You will generally need to give an entrance test to get admission. Generally the Central diploma admission committee takes the exam.

Manage Your Career

Searching for employment , brooding about graduate school , building your network, looking to urge ahead, or wondering the way to refund to the field? You’ve come to the proper place! AAM has the tools and resources you would like to manage your museum career. Whether you’re an experienced leader, a mid-career professional, or a recent grad, inspect our range of resources and tools—at your fingertips.

JobHQ


Looking for a job? Seeking that next great employee? AAM maintains the field’s largest resource for available jobs and job-seekers. With thousands of jobs posted annually , make certain to see back often.

Students may choose a degree publicly history in conjunction with the MA in history or as an outdoor field for the PhD. the general public history concentration for the MA requires 9 hours of core course work, 9 hours of required course work, plus research seminars and elective courses.

A two-course seminar-practicum series is taken within the first year of study (6 hours). The graduate seminar gives students a historical and theoretical context for his or her work and covers a number of the dominant paradigms within the field of public history. The graduate practicum meets during a seminar format and builds professional knowledge and skills in governance, development and grant writing, public outreach, and various interpretive tools. This course requires students to finish class projects at public institutions....

Other required courses expand skills students got to be knowledgeable historian, teach the historiography of certain eras, provide experience with tools of research, and permit students to make their own schedule consistent with their interests and what they need to pursue.

All public history students must complete a minimum of one internship as a part of their degree. Please see our Internships page for instructions and check myAU for necessary forms.

JOBS

While the Washington, DC area has a huge amount of job and internship opportunities, current and incoming public history students might consider seeking employment at AU. AU's Human Resources department has created a Student Jobs Portal.


IMPORTANT LINKS ::::: 

CLICK HERE TO DOWNLOAD KARKIRDI MARGADARSHAN BOOK 


This book contain tens of articles for career guidance i.e. Career in Public Service Sector, Journalism
IISC, Courses in Cyber Security, Event Management, Education Loan, Courses in various universities, IGNOU Courses etc...


Read More »

Tuesday, June 22, 2021

GUJCET 2021 Exam Form Declared

GUJCET  2021 Exam Form Declared

GUJCET 2021 will be conducted in the second week of August 2021. Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board (GSHSEB) every year conducts GUJCET which is a state level common entrance test. This entrance test is conducted for admission into Engineering and Pharmacy courses in various institutions located in Gujarat. Students will have to qualify the entrance test by securing the qualifying marks to be eligible for admission. The admission will be provided in various renowned government and non-government institutions of the state. We have provided complete information in this article related to various events involved in GUJCET 2021.


GUJCET 2021 Exam Dates

Know various official exam dates related to GUJCET 2021 for various events:

 • Gujcet 2021 Release of Notification ::: 22 June 2021
 • Gujcet 2021 Starting of Application process  :: 23June 2021
 • Gujcet 2021 End of registration process
 • Gujcet 2021 Availability of admit Card
 • GUJCET 2021 Exam
 • Gujcet 2021 Publication of Answer Key
 • Gujcet 2021 Declaration of Result
 • Gujcet 2021 Starting of counselling

GUJCET 2021 Application Form

 • Know the details about GUJCET 2021 Application Form in the below given section:
 • GUJCET 2021 Application Form will get started from June 2021. The application process will be released through online mode only.
 • The application form can be applied from the online website site of GSEB (the link will be provided above).
 • Complete details in the application must be carefully and correctly filled as no correction will be allowed in the form after the last date.
 • Complete details like personal, academic, communication, educational details, uploading the images etc must be filled while applying.
 • Uploading of the scanned images of photograph & signature should be done in the mentioned format.
 • Sending the hard copy to the officials will not be required after submission of application form.


Read More »

Saturday, June 19, 2021

RTE Admission 2021 Detail Announced rteorpgujarat.com

 RTE Admission  in Std 1 for  year 2021 Detail Announced rteorpgujarat.com

edX brings online courses from the world’s best universities and industry-leading companies to your mobile device, making it easy for you to learn something new and build job-relevant skills in today’s fastest growing fields.

Learn anytime, anywhere

With edX’s free app, you have the freedom to learn on your own schedule:
- Stream online classes in data science, blockchain, Python, and more to learn on the go.
- Download online courses to watch anytime.
- Test your knowledge with quizzes and exams as you advance through each course.
- View course announcements and handouts.
- Use the advanced search to find courses in any subject, from programming to philosophy to history and more.

Applicants who want to get admission in 1st class needs to fill and submit the application form which will be made available on the official website itself. The Government of Gujarat will organize the RTE Gujarat Admission 2020-21 under the RTE Act 2009.


Explore online courses from 30+ subjects, including:
- Computer science – Learn programming in Python, C++, Java, R, and more. Delve into in-demand topics like artificial intelligence, machine learning, big data, cloud computing, and cybersecurity.
- Business & Management - Build your knowledge in accounting, marketing, finance, economics, information technology, entrepreneurship, and more.
- Mathematics - Master your skills in calculus, statistics, and algebra with math courses from high school to college level.- Science & Engineering: Explore biology, chemistry, robotics, manufacturing, and various engineering fields.
- Language: Learn a new language, including Spanish, Mandarin, French, English, and sign language.

Choose from thousands of courses in those popular subjects and more, including art, law, politics, and history.

In the state of Gujarat, all the private schools will be in a position to reserve 25% seats under the RTE Act 2009 for the applicants who belong to the weaker section of the society and provide admission to the eligible applicants.


RTE Gujarat 2021  Application Form

About edX:
edX is the education movement for restless learners. Together with our founding partners Harvard and MIT, we’ve brought together over 30 million learners, the majority of top-ranked universities in the world, and industry-leading companies onto one online learning platform that supports learners at every stage of their lives. As a global nonprofit, we’re pursuing our vision of a world where every learner can access education to unlock their potential, without the barriers of cost or location.

RTE Gujarat 2021 Eligibility Criteria

The important information related to the eligibility criteria is mentioned below for the reference of the applicants:


Age criteria:

Student  must have completed 5 year at 1 june 2021
In order to appear for the entrance exam, one must be born between

Anual Income for Parents Must be Lower than RS. 120000 anual in rural Area and For Urban ARea Rs. 150000 anual income.
The annual income of the family of the schedule caste and schedule tribe applicants should be less than two lakhs per annum.
However, the applicants who belong to the backward class are eligible to apply for the admission procedure whose family annual income is less than one lakh per annum.
Detail  નોટીફીકેશન અહિથી ડાઉનલોડ કરો

શાળાના નામની યાદિ અને ખાલી જગ્યા અહિંથી જુઓ 

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્ન અને મૂંઝવણ અંગે ના જવાબો અહીંથી વાંચો


Important Dates For RTE Gujarat Admission Schedule

 • Instructions Release date ::: 20 June 2021
 • RTE Gujarat Apply Date ::: 25 June 2021
 • RTE Apply Last Date ::: 5 July 2021
 • Approve Date  ::: 6-7-2021 to 10-7-2021
 • RTE Admission  Seat Allotment ::: 15 July 2021

Toppr is an online learning app personalized for CBSE, ICSE & State Board students. We are on the mission to make online study experience easy and smooth for students. We cover a very wide range of syllabus from CBSE Board, ICSE, and State Boards. Students who are preparing for IIT JEE Main, NEET, AIIMS can also use Toppr to prepare and practice with Mock Tests.

Our Video lectures cover all topics & chapters from the CBSE syllabus. CBSE video lectures are available in Hindi and English. You can learn through our high-quality video lectures, take mock tests for the exam you are preparing & also practice questions asked in previous exams.

Search the links for courses from top universities, including but not limited to: -

 • Harvard University (USA)
 • MIT (USA)
 • Princeton University (USA)
 • Columbia University (USA)
 • Standford University (USA)
 • University College London (UK)
 • University of Cambridge (UK)
 • University of Oxford (UK)
 • Australian National University (AUS)
 • The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong) 

Read More »

Friday, June 18, 2021

TAT Shixan Sahayak Granted Secondary bharti PML-1 Merit List News

 TAT Shixan Sahayak Granted Secondary bharti PML-1 Merit List News

TAT shixan Sahayak bharti official website gserc.in going to publish granted shixan sahayak bharti PML-1 Merit List on 22nd June 2021. to get Subjectwise Merit List get in touch with website www.tethtatguruinfo.com

Find Teaching Job Positions in Private schools in India,

Apply now to get appointed at Private Schools across the India with good salary.

App Features :-

My Resumes - Generate PDF resume from your profile, Upload your own resumes, Share / Download your resume.

Messages - View Push notifications & Messages inside app.

Jobs - Find Near By Jobs using GPS location, Bookmark / favourite any jobs to access later.

Browse Vacancies

View Recent Job Listings

Login and Update your profile

Get notified about recent job listings

Teacher app for coaching institutes.

Bodhi AI is platform for coaching institutes to grow and reach 1000s of students with one click.

Coaching institutes can:

1. Go live and impart education online.

2. Create Courses and sell online.

3. Upload Recorded videos.

4. Upload notes.

5. Create unlimited tests.

6. Take attendance.

7. Fees management.

8. Solve doubts of students online.

and many more features...

Bodhi AI is a platform which can be used by coaching institutes/schools / colleges of any field.

Computer  subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

ENGLISH subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

GUJARATI subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

HINDI subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

Krishi Vidya subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

Sanskrit subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

Maths Science subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

Social Science subject PML-1 મેરીટ લીસ્ટ 

CLICK HERE FOR SHIXAN SAHAYAK BHARTI OFFICIAL SITE UPDATE

Experience what it’s like to be in the recruitment and HR department by undertaking necessary tasks including, sorting through resumes, conducting interviews and signing off on employee’s holiday.


Become the backbone of the company and do what it takes to gather the best employees for the position whilst becoming the top recruiter.


It’s time to start the working day, so grab your pen and paper and let’s get hiring!


Hiring Job 3D Features:

- Sift through potential candidates

- Conduct interviews

- Get the right person for the job

- Become the best recruiter

- Take care of the employee’s you hire 

Read More »

Thursday, June 17, 2021

Online Seva : Digital Services India 2021

 

 Online Seva : Digital Services India 2021

Online Seva : Digital Services India App provides Online services like Aadhar card, Voter id Card, Pan Card, Ration Card, Driving Licence, PF Service, Postal Service, LPG Gas Services, IRCTC, Bus Service, Net Banking, Government Yojana, Agriculture Service, Government Job Service, Digi Locker Service, Indian Railway, RTO Vehicle info Services, Courier Services, Emergency Help Line Numbers, Government all Website.✤Features of App✤

❐ Aadhar Services :
✔ Download Aadhar Card
✔ Apply for Aadhar card
✔ Check Aadhar Status
✔ Locate Enrolment & Update Centres
✔ Retrieve Lost UID/EID
✔ Update Aadhar Card
✔ Verify Aadhar Number
✔ Verify Email/Mobile Number
✔ Check Aadhar & Bank Account Linking Status
✔ Aadhar Authentication History

❐ Voter Services :

✔ Search your Name in Electoral Roll
✔ Voter ID Card Status
✔ Apply Online for New Voter Id Card
✔ Correction in Voter ID Card
✔ Track Application Status
✔ Know Your Booth, AC and PC
✔ Voter List Area wise


❏Disclaimer :
➠ We are not the official partner of Government or linked with any way with government.
➠ All the information and website link are available in public domain and can be used by user. We do not own any website available in app.
➠ We are not affiliated with any government services or person.HERE IS ALL GOVERMENT SCHEME FORM1 દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના

2 પાલક માતા-પિતા યોજના

3 નિરાધાર વૃદ્ધો અને નિરાધાર અપંગોના નિભાવ માટે નાણાંકીય સહાય

4 વિકલાંગ વ્યક્તિ માટે બસ પાસ યોજના

5 વિકલાંગોને કૃત્રિમ અવયવો તથા સાધન સહાય યોજના

6 સંતસુરદાસ યોજના

7 વૃદ્ધાશ્રમ

8 દિવ્યાંગોના કલ્યાક્ષેત્રે કાર્ય કરતી સંસ્થાઓની નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન)

૯ કોમર્શીયલ પાયલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન

૧૦ કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના

૧૧ વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન / સહાય

૧૨ બેન્કેબલ યોજના માટેની લોન

આયુષ્યમાન ભારત યોજનાજના કાર્ડ

૧૩ ડોક્ટરનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન / સહાય મેળવવા માટે અરજીપત્રક

૧૪ વિધ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ માટે લોન

૧૫ માનવ ગરિમા
૧૬ પંડિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના

આત્મનિર્ભર યોજ્ના, 1 લાખ લોન નુ ફોર્મ

૧૭ સાત ફેરા સમુહ લગ્ન

૧૮ સામાજિક શિક્ષણ શિબિર

૧૯ કિશોર ન્યાય અધિનિયમ ૨૦૧૫ હેઠળ બાળ સંભાળ સંસ્થાની નોધણી માટેનું અરજી પત્રક

૨૦ સમાજ સુરક્ષા ખાતું ગુ.રા. ગાંધીનગર હેઠળ જુદા જુદા પ્રકારની દિવ્યાંગતા ધરાવતા બાળકો માટે ધોરણ ૧ થી ૮ સુધીની ૦૫ દિવ્યાંગોની શાળાઓ સ્વૈ.સંસ્થા મારફતે શરૂ કરવા અંગેનું અરજીપત્રકનો નમૂનો ડાઉનલોડ ફાઈલ

૨૨ કરાર આધારે ફીક્સ પગારથી નિમણૂક મેળવનાર ઉમેદવારની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન અહેવાલનું પત્રક

❐ Pan Card Services :
✔ Apply for New Pan Card
✔ Apply for New Pan Card (Physically Mode)
✔ Track PAN/TAN Application Status
✔ Pan Card Correction

❐ Ration Card Services :
✔ Apply for New Ration Card
✔ Add New Member in Ration Card
✔ Apply For Duplicate Ration Card
✔ Corrections in Ration Card
✔ Delete a Member from Ration Card
✔ Smart Ration Card
✔ State wise Ration Card list

❐ Driving Licence Services :
✔ Apply for New Learner Licence
✔ Apply for New Driving Licence
✔ Track Application status
✔ Renewal/Duplicate Licence
✔ Know your RC Status
✔ Driving Licence Test

૨૩ કેદી સહાય ઘર તપાસ અહેવાલ ફોર્મ ડાઉનલોડ ફાઈલ

૨૪ જન્મ તારીખમાં ફેરફાર અંગેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ ફાઈલ

૨૫ નામ/અટક બદલવા અંગેનું ફોર્મ

૨૬ પાલક માતા-પિતાની યોજનાનું અરજીપત્રક

પ્રધાનમંત્રી મુદ્રા યોજના, 10 લાખ સુધિની લોન


૨૭ નિરાધારી વૃધ્ધોને અને નિરાધાર અપંગોને સહાયની યોજનાનું અરજીપત્રક

૨૮ ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અને વયવંદના અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક

૨૯ ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ (IGNDPS)અને સંતસુરદાસ યોજનાનું અરજીપત્રક

૩૦ નિરાધારી વૃદ્ધોને અને નિરાધાર અપંગોને આર્થિક સહાયની યોજના

અટલ પેન્શન યોજના, કોઇપણ ને મળે છે લાભ


૩૧ ઉચ્‍ચ કક્ષાની ખાતાકીય પરીક્ષામાં બેસવા માટેની અરજીનો નમૂૂનો

૩૨ રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનાનું અરજીપત્રક

૩૩ વિકલાંગ લગ્ન સહાય યોજનાનું અરજી પત્રક

૩૪ નિરાધાર વૃદ્ધોને અને નિરાધાર અપંગોને આર્થિક સહાયની યોજના અરજીપત્રક .

ખેડુતો ને મળે છે વર્ષે 6 હ્જાર, જુઓ તમારા ગામ ની યાદી


૩૫ વિકલાંગોને કૃત્રિમ અવયવો બેસાડવા તથા અન્‍ય સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક

૩૬ ધો. ૧ થી ૭માં અભ્‍યાસ કરતા વિકલાંગો માટે શિષ્‍યવૃત્તિ અરજી પત્રક


૩૭ રાજ્ય સરકારની ધો-૨ થી ૮ માં અભ્‍યાસ માટેની અપંગ શિષ્‍યવૃત્તિનું રીન્‍યુઅલ અરજીપત્રક

૩૮ ધો. ૮ થી ઉચ્‍ચ માં અભ્‍યાસ કરતા વિકલાંગો માટે શિષ્‍યવૃત્તિ અરજી પત્રક ડાઉનલોડ ફાઈલ

૩૯ વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉચ્‍ચ અભ્‍યાસ અને વ્યવસાયિક તાલીમની યોજનાનું અરજીપત્રક

૪૦ ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ (IGNOAPS) અને સંત સુરદાસ યોજના


41 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, ચેક કરો તમારું નામ


42 સોલાર સબસિડી યોજના, લાઇટ બિલ થી મુક્તિ


43 વિધાર્થીઓ ને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે લોન માહિતી


44 લગ્ન નોંધણી ફોર્મ

❐ Passport Services :
✔ Apply for New Passport
✔ Track Application Status
✔ Passport Fee Calculator
✔ Check Appointment availability
✔ List of Documents for fresh Passport & Re-issue Passport
✔ Know Your Police Station
✔ Locate Passport Seva Kendra

❐ PF Services :
✔ PF Establishment registration
✔ KYC Update Online
✔ ECR/Returns & Payments
✔ PF e-passbook

❐ Postal Services :
✔ Track Consignment & post
✔ Find Postal Office
✔ Find Your Pin code
✔ Calculate Your Postage
✔ Speed Post Track
✔ India Post Payment Bank Service
✔ Post Office Saving Scheme
✔ National Pension System

❐ LPG Gas Services :
✔ Bharat Gas, Indane Gas & Hp Gas Service
✔ Book Cylinder Online
✔ Track Your Cylinder
✔ Register New Connection
✔ Double Bottle Connection
✔ Change Your Distributor
✔ Surrender Multiple Connection
✔ Portability of Distributor

❐ Train Info & Service :
✔ Search Train
✔ Book Train Ticket
✔ Seat/berth Availability & Tracking
✔ Fare Enquiry
✔ Check PNR Status & Tracker
✔ Cancel e-Ticket & Counter Ticket
✔ Train Schedule
✔ Find Train between Stations
✔ View Train Routes on map
✔ Check Trains Cancelled, Diverted & Rescheduled

❐ Bus Services (State wise) :
✔ Search Bus & Seat availability
✔ Book Bus Tickets online
✔ Track Bus Online
✔ View Booking History
✔ Cancel Bus Ticket
✔ Print & SMS Ticket

❐ Digital Services :
✔ Net Banking
✔ Government Yojana
✔ Agriculture
✔ Government Job
✔ Digi Locker

Source of Information is as below:
1.https://uidai.gov.in/
2.https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
3.https://www.nvsp.in/
4.https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/IndiaPostHome.aspx
5.https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do
6.https://org2.passportindia.gov.in/
7.https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php
8.https://www.irctc.co.in/nget/train-search
9.http://mylpg.in/index.aspx
Read More »

Monday, June 14, 2021

Departmental Exam for Teachers By state examination Board

 Departmental Exam for Teachers By state examination Board

Would you like to explore what school is like for the teachers?


Would you like to explore what school is like for the teachers? Would you like to test your skills as a teacher?   


The Teacher Simulator App will help you impart knowledge to your students to help them learn new things, It allows you to answer students Questions, Planning and delivering lessons, Encouraging student participation in lessons and reporting on the behaviour of students. The Teacher Simulator helps you to take part in opportunities to boost your own learning.


Download the Teacher Simulator App and enjoy the role of being a teacher. You will get new and exciting challenges to explore each time!


 DOWNLOAD HMAT NOTIFICATION FROM HERE

Prepare for 140+ Exams with Free LIVE Learning classes, Mock Test Series, Previous Year Papers, Quizzes, Doubt solutions & much more. 💯


Gradeup is India’s BEST Competitive Exam App for:

• GATE, ESE/IES & PSUs like HPCL

• Defence exam app: CDS, AFCAT, CAPF, NDA, Airforce Group X & Y

• Teaching exam app: CTET, KVS, UPTET, Super TET, REET

• NTA UGC NET: Paper 1 & 12+ Paper 2 Exams

• State & UPSC exam preparation app: UPSC CSE, EPFO, BPSC, MPPSC, UPPSC, RAS, MPSC, JPSC

• Law entrance exam App: CLAT, AILET, MH CET Law

• MBA entrance exams App: CAT, CMAT, TISSNET etc.

• Insurance & Bank exam preparation app: SBI, IBPS PO, Clerk, IBPS RRB, RBI Grade B

• Assistant & Junior Engineer Exams: SSC JE, RRB JE, RVUNL JE

Read More »

Saturday, June 12, 2021

GETCO Recruitment 2021 For 352 Vacancies (Vidyut Sahayak) Apply Online

 GETCO Recruitment 2021 For 352 Vacancies (Vidyut Sahayak) Apply Online

Gujarat Energy Transmission Corporation Ltd. ( GETCO ) is a leading ISO 9001 : 2015 State Utility in Transmission Business having its Head Quarter at Vadodara . It has strong work force of more than 13,000 employees with its transmission network spread over Gujarat State for power evacuation from generating stations and transmitting to DISCOMS

As we are on high growth trajectory and need to strengthen our manpower strength we invite applications from young and energetic engineering graduates to go through selection procedure and take up challenging task in GETCO .


GETCO Vacancy Details

Total Posts – 352

Electrical – 300 Posts

Civil – 52 Posts

GETCO Vidyut Sahayak Salary

1st Year – Rs. 37,000/- p.m.

2nd Year – Rs. 39,000/- p.m.

3rd Year – Rs. 39,000/- p.m.

4th Year – Rs. 39,000/- p.m.

5th Year – Rs. 39,000/- p.m


Educational Qualification:

Vidyut Sahayak (Junior Engineer) Electrical – B.E. (Electrical) / B.Tech (Electrical) B.E (Electricals & Electronics) / B.Tech.(Electricals & Electronics) Full Time Regular Course only from Recognized University with minimum 55% aggregate marks of 7th and 8th Semester exam passed at First Trial without ATKT.

Vidyut Sahayak (Junior Engineer) Civil – B.E. (Civil) / B.Tech (Civil) Full Time Regular Course only from Recognized University with minimum 55% aggregate marks of 7th and 8th Semester exam passed at First Trial without ATKT.


GETCO JE Age Limit:

UR – 35 Years

EWS/SC/ST/Socially & Educationally Backward Class (SEBC) – 40 Years

GETCO JE Selection Process

The selection will be done on the basis of online exam

How to Apply for GETCO JE Recruitment 2021 ?

Candidates are required to submit ONLINE Application only, compulsorily through www.getcogujarat.com. The candidates shall have to generate Registration ID online by filling-up the online Application Form. The candidates should retain the printout of Registration Form and the same shall be required at all stages during recruitment process.


GETCO JE Application Fee

UR, SEBC & EWS candidates – Rs. 500/-

SC & ST candidates – Rs. 250/-


Important Link

Download Notification : Click Here

Apply Online : Click Here


Important Dates

Starting Date of Application – 18 June 2021

Last Date of Application – within 21 days from the date of opening of link

Read More »

Friday, June 11, 2021

Hope for DA-TA-CA, arrears and promotions to central employees from next month

Hope for DA-TA-CA, arrears and promotions to central employees from next month

Once the announcement is made, Central Government employees, 50 lakh employees and pensioners will get a huge relief of Rs 65 lakh.

Meanwhile, the Center has decided to increase the ‘disability compensation for all serving employees, if they become disabled in the line of duty while serving them and remain in service despite such disability.

Informing this, Union Minister Jitendra Singh said on January 1 that the move would be a great relief especially to the CRPF, BSF, CISF, and others such as the Youth Central Armed Police Force (CAPF) personnel, who are generally responsible for their case. Necessity as well as hostile or difficult work – due to environmental barriersIMPORTANT LINK

CLICK HERE TO NEWS.


Once the announcement is made, Central Government employees, 50 lakh employees and pensioners will get a huge relief of Rs 65 lakh.

Meanwhile, the Center has decided to increase the ‘disability compensation for all serving employees, if they become disabled in the line of duty while serving them and remain in service despite such disability.

Informing this, Union Minister Jitendra Singh said on January 1 that the move would be a great relief especially to the CRPF, BSF, CISF, and others such as the Youth Central Armed Police Force (CAPF) personnel, who are generally responsible for their case. Necessity as well as hostile or difficult work – due to environmental barriers

અહીંથી વાંચો સંપૂર્ણ ગુજરાતી સમાચાર

EarlySalary Product Suite

Short Term and Long Term Personal Loan – Getting Salary advance up to ₹5 Lakh is super easy with the EarlySalary app. Choose your amount, tenure ranging from 3 months to 24 months, and get the cash in your bank.
No Cost Shopping Loan – EarlySalary aims at upgrading the customers' lifestyle with Zero Cost. So now you can choose Amazon, Flipkart, and Makemytrip vouchers from the app and get a loan at Zero Cost EMI.
Free Education Loan – EarlySalary believes upgrading skills shouldn’t come with a cost. So at our education partners you can now avail EarlySalary education loan assistance for free.
SalaryCard - A digital card that enables customers with +One Salary and powers them with dynamic limit management capabilities. It also gives complete freedom to customers to choose EMI tenure. Plus it comes with super exciting Rupay offers.

http://www.pravinvankar.in/2021/05/da-babat-mahtvapurn-samachar-par-ek.html


📲How EarlySalary Works?
Our 4-step application process reflects our goal to be the most secure Personal loan apps in India. All you have to do is:
1. Log in to the EarlySalary app
2. Upload a few basic details and documents on this quick personal loan app. Within 2-3 minutes of getting your application, you'll be notified of your approval status.
3. Once your EarlySalary Personal loan is approved, simply select the loan amount and get the money transferred to your bank account in 10 minutes.
APR and other Charges
The APR charged to the customer varies on the basis of the different products availed and risk profile of the customer. The APR for different personal loan products: for Buy Now, Pay later loans 0%-27%, for Personal/Cash loans 18%-33%. Penalty is charged only when someone delays their scheduled payment. In addition, GST will be applicable only on the fee components as per Indian laws.
Download our instant personal loan app now!

Read More »

G-Shala Mobile App Download Link

G-Shala Mobile App Download Link

G-Shala Mobile App Download: The full name of G-Shala App is Gujarat Student's Holistic Adaptive Learning App. The field of technology is booming, with travelers and IT. The field of education is at the forefront, which also brings all the benefits to the field of education.

G-Shala Learning App: G-Shala App is Easy to use. It means of education are being explored through educational technology. For example, we can take advantage of this technology in the field of teaching, learning, assessment, etc.


G-Shala Mobile App

G-Shala App: The new horizons of learning are expanding. What gradually promotes self-learning. The new field of e-learning is likely to benefit students more and more numerically and qualitatively. In which teaching, learning and students cross the boundaries between the four walls of the classroom.

G-Shala App Download Link
The online education system is now on the rise. In this case, electronic learning is the use of methodologies in the teaching and learning of information and communication technologies connected to the Earth Network. Which is associated with the development and use of ICT infrastructure.


G-Shala Login


This type of study broadens the study process and covers a more diverse population. The e-learning environment makes a variety of multimedia content available in the home and provides adaptations for their use. You need to have a traveler for e-learning.

G-Shala - The Learning Application Download Link

G Shala app is for Teachers and Students: If we have the right kind of traveler, e-learning is possible for long enough anywhere, anytime. E-learning CD-ROM, a broadband network that can also be Internet-based, with information available in written country form: audio, animation and virtual environment.

Through which the study experiences obtained are often shown to be superior to the experiences found in a complete classroom. In this, the student learns according to her own speed and the study of the Elephant Handson Learning. There are also many limitations in e-learning, which we experience in classroom learning. For example, boring slides, monotonous speech, fewer opportunities for interaction, etc.
G-Shala Mobile App Download Link ⤵️G Shala - The E-Learning App
You just have to be more demanding with the help you give other people. In e learning, 'e' stands for electronics, a study based on equipment, systems, interconnections, technology, and electronic principles. Here e-learning is not limited only to study, it is also associated with teaching.

Read More »

Thursday, June 10, 2021

Online English class, Std 2 Daily Online Education

 Online English class  Daily Online Education


Unlimited Live English Classes for Kids. Penguin & Engage Readers Club.


Learning to speak English confidently and fluently is all about practice. With Enguru Kids, you can improve your English through our live online group or personal classes. Everyone gets 1 day of FREE classes to try! 


With upto 8 students per class, our courses are highly interactive - because English fluency is all about speaking practice! So whether you are practicing for school, to speak with your friends and family, or to win a competition, here’s how Enguru Kids can help you:Features:  

• Unlimited Classes: We run classes through the day, and our subscription plan allows you to book as many classes as you like - anytime, anywhere. 

• Cambridge qualified teachers: Learn from the best! Expert teachers make our classes engaging and filled with speaking activities. 

• Small groups: With upto 8 students per class, you get enough time to practice speaking with the teacher and your classmates.

• Classes for all levels: Whether you are a beginner, medium or hard level speaker, we have classes customised for your ability level.   

• Penguin Readers Subscription – Access some of the world’s best-selling fiction and non-fiction titles, all specially designed for young learners of English.

તા.૨૮/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી

તા.૨૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી

તા.૧૭/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી

તા.૧૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગણિત

તા.૧૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી

• Engage Readers Subscription – Learn science & social studies through fun stories & photos, written at different reading levels. Tied to your school curriculum!

• Practise and improve your English with our FREE self-learning course. 375 levels of vocabulary and grammar.

Read More »

Online Spoken English learning and practice Daily Online Education videos

 Online Spoken English learning and practice, Std 1 Daily Online Education videos


Spoken English learning and practice has now become easy with AceFluency. To speak English fluently and confidently, you would need to practice spoken English on a daily basis with the native speakers. With AceFluency, you will get free daily talk time to connect with other co-learners across the world and with consistent practice you can master the art of English speaking. In an era of globalization, learning and speaking English not only allows you to communicate effectively with new people but it also opens up the doorway to a plethora of opportunities for you to grow in your professional career.AceFluency offers a holistic solution for English language learning and is often rated, by the users, as the best app for spoken English practice. With AceFluency, not only you can learn the basics of English language but also you can learn and practice spoken English which even helps you to prepare for exams like IELTS and TOEFL.

AceFluency offers insightful live sessions, personalized guidance and mentorship program, calling feature to connect and practice with fellow learners, recorded video classes for grammar and vocabulary, a daily dose of vocabs/phrases/idioms, and many more exciting features.

Welcome to AceFluency, a platform that offers you a one-stop solution to enhance your English language skills. With Ace Fluency, you will experience personalized learning and assessment by top educators and apply theory into practice by having live chats with people across the globe.

Salient Features of the App:

• Incognito Calling Mode - Keeps your identity anonymous while connecting with new people and, thus, enables you to talk freely in English with your co-learners without any hesitation. With regular practice, you can ace fluency in speaking English.
• Interactive Live Sessions - Attend live classes, one-on-one guidance and mentorship program with our certified trainers. Limited batch size for live classes to ensure adequate trainer attention for personalized learning.
•  Performance Statistics - Analyse your progress, strengths and areas of improvement in English speaking skills through real-time reports. Your ratings are derived from the feedback received by other learners for your language skills.
• Recorded Grammar & Vocabulary Sessions - Access on-demand recorded classes and learn at your own pace. The classes are designed across various levels - Beginner, Intermediate, and Advanced - while considering everyone’s needs.

તા.૨૮/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી
તા.૧૭/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી
તા.૧૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગણિત

તા.૧૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી


• Daily Dose of words, idioms, phrasal verbs and slangs which will help you become fluent in the English language.
• English Radio to enhance your listening skills and Translator to check meaning and pronunciation of new words.

Read More »

Online speaking english class and Std 3 Daily Online Education videos

 Online speaking english class and Std 3 Daily Online Education videos

Learn to speak English fluently with English grammar and spoken English app.


Are language impediments standing in your way of success? Will you like to speak fluent English and learn English grammar effortlessly? It is time to change things and learn to speak English fluently with this amazing English learning app. With Hello Shraa – Spoken English Practice Platform, you will receive AI powered real time speaking practice, spoken English course picks and expert-curated lessons geared towards teaching you to become fluent English speaker. We help people to improve your English Communication instantly with Hello Shraa! Best Spoken English App It is specifically designed by renowned instructors to suit all age groups and is a fun way to learn to speak English.

Take Real Time Speaking Practice Test 

Hello Shraa Practicing Platform is the perfect choice for English Language Test takers with a pool of 10,000+ words and 5000+ sentences to learn from. The app offers English speaking practice test along with English grammar lessons, so you can write and speak fluent English. Now, you can find the smartest and shortest way to ace the actual English test by taking a English speaking practice test series. 


AI Supported English Learning App

As a well-researched "Artificial intelligence" based English practicing platform, Hello Shraa is geared towards delivering smart communication skills that become a part of your cognition and intelligence. It learns by user's behavior and learning ability and designs best optimum learning path to improve his/her speaking skills. If you are struggling with your accent, the app offers a HUMAN voice based learning experience. Develop a fluent English accent and learn to speak English effortless by reducing MTI, Improving pronunciation and Intonation.English Grammar and Speaking Practice Sessions 

A few important learning sessions include:

★ Word Sentence Practice

★ Revision Sessions

★ Relax Mouth Muscles

★ Sentence Building

★ Audio Listening

★ Paragraph Reading

★ Grammar sessions

🚀Various English Language learning app modes

Streamline your English grammar learning process by switching between different learning modes, like:

તા.૨૮/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૪/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગુજરાતી

તા.૨૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૦/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગુજરાતી

તા.૧૯/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: પર્યાવરણ

તા.૧૮/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૧૭/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી

તા.૧૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ

તા.૧૩/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગુજરાતી

તા.૧૨/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: પર્યાવરણ

તા.૧૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગણિત

✔️Auto Mode

✔️Fast Mode

✔️Manual Mode

ધોરણ ૩ સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરવા માટે

ગણિત સ્વઅધ્યયનપોથી PDF

પર્યાવરણ સ્વઅધ્યયનપોથી PDF

ગુજરાતી સેમ.-1 સ્વઅધ્યયનપોથી PDF

ગુજરાતી સેમ.-2 સ્વઅધ્યયનપોથી PDF 

| Multiple Spoken English Course Options |

Our amazing selection of Written and Spoken English course picks is curated to assist your A-Z learning experience. Whether you are a housewife, a student, a job applicant or a business person, our courses will cover customized levels of learning for you. 

These courses include:

★ Standard English Learning

★ Group Talk Discussion

★ Advance Grammar

★ Business English

★ American Accent

Read More »

Online english classed and Std 4 Daily Online Education video

 Online english classed and Std 4 Daily Online Education video


Free live activity classes & premium content for kids


Yellow class is an online platform for kids to learn, explore and discover through various live hobby classes such as dance, storytelling, story writing, vocabulary, painting, drawing, art and craft,  flameless cooking, and many more. Get these classes free from top mentors.  Why join Yellow Class? 


- Free live hobby classes: Attend daily free live classes from this app. Material required, timings, etc will be updated in the calender atleast 48 hours before to the Class. 


Various Programs to explore: 

With over 30+ unique hobby class which includes dance, calligraphy, yoga, phonics, flameless cooking, and many more. Kids can choose their favourites by taking all these class for free. 

તા.૨૮/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૪/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: ગુજરાતી

તા.૨૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૨૦/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: હિન્દી

તા.૧૯/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: પર્યાવરણ

તા.૧૮/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગણિત

તા.૧૭/૧/૨૦૨૨ વિડીયો  વિષય: ગુજરાતી

તા.૧૫/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-પ્રવૃત્તિસભર શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ

તા.૧૩/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: અંગ્રેજી

તા.૧૨/૧/૨૦૨૨ વિડીયો-વિષય: પર્યાવરણ

તા.૧૧/૧/૨૦૨૨ વિડીયો- વિષય: ગણિત

Highly Certified and experienced mentors: Teachers at Yellow class are very engaging and interactive making  the environment joyous and learning. They keep up with our notion of 'fun and learn'.

ધોરણ ૪ સ્વઅધ્યયનપોથી ડાઉનલોડ કરવા માટે

ગણિત સ્વઅધ્યયનપોથી PDF

પર્યાવરણ સ્વઅધ્યયનપોથી PDF

હિન્દી સેમ.-2 સ્વઅધ્યયનપોથી PDF 

Classes with Polls/Quiz: In-between the classes answer some topic related questions to test your learnings.


Doubts get answered right away : During the live session our coaches will clear all your doubts immediately.


Read More »